นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้าของ บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จำกัด (Privacy Policy)

 1. แนวคิดพื้นฐาน

บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพราะถ้าหากข้อมูลความลับของลูกค้ามีการรั่วไหลอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าได้

บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามนโยบายด้านล่างนี้

 1. เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทจะไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล บริษัทมีมาตรการรับมือการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี และจะกำชับพนักงานทุกท่านให้เก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเข้มงวด

ข้อมูลบางประการที่ทางบริษัทไม่ได้รับจากลูกค้าโดยตรง โดยได้รับจากช่องทางอื่นหรือกรณีใดๆ บริษัทจะจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูลความลับนั้นๆ ตามแนวทางด้านบน และเพื่อไม่ให้ข้อมูลความลับของลูกค้ามีการสูญหาย บริษัทได้จัดทำมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ ซึ่งถ้าหากมาตรการจำเป็นต้องปรับปรุง ทางบริษัทจะปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด

 1. วัตถุประสงค์ในนำข้อมูลความลับของลูกค้ามาใช้

ข้อมูลความลับที่ได้รับมาจากการกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม และอื่นๆ จะนำไปใช้ดังต่อไปนี้

-เพื่อทราบข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

-ใช้ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ

-ใช้ในการจัดส่งเอกสารแนะนำสินค้า และเอกสารทักทายต่างๆ

-ใช้ในการจัดส่งของรางวัลเนื่องในกิจกรรมต่างๆ

-เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบันทึกข้อมูลดังกล่าว

 1. การควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทภายนอก

การนำข้อมูลความลับของลูกค้าที่ทาง บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จำกัด ดูแลรักษาอยู่ ส่งให้บริษัทภายนอก จะกระทำตามระเบียบต่อไปนี้

 • ในการจ้างบริษัทอื่น ทาง บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จำกัด จะจัดทำสัญญาธุรกิจเพื่อเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามกฎหมายและตามนโยบายของบริษัท และเมื่อทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าแล้ว ทาง บริษัท อินโนเวชั่น พลัส  จำกัด จะคอยกำกับดูแลและรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี
 • ในการส่งมอบข้อมูลความลับของลูกค้าให้กับบริษัทคู่ค้า ทาง บริษัท อินโนเวชั่น พลัส  จำกัด จะส่งมอบเพียงแค่ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น และทางบริษัทะไม่ส่งมอบข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นใดๆ ทั้งสิ้น
 1. การแจ้งเตือนวัตถุประสงค์การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ และการระงับการใช้งานและอื่นๆ

บริษัท  อินโนเวชั่น พลัส  จำกัด มุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ หรือสอบถามว่าบริษัทมีข้อมูลใดอยู่บ้าง บริษัทจะยืนยันก่อนว่าผู้ที่ทำการร้องขอนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลจริง และถ้าหากไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษ ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลความลับตามระเบียบของบริษัท สำหรับในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง และลูกค้าต้องการที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบออก หรือแม้แต่ระงับการใช้ข้อมูล การลบข้อมูล หรือการห้ามการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่ 3 ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และระเบียบของบริษัทในการดำเนินการกับข้อมูลนั้นๆ

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับการนำไปใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การลบ และการระงับการใช้งานต่างๆ โปรดทำตามด้านล่าง

 1. การนำข้อมูลความลับไปให้บุคคลที่ 3

บริษัท อินโนเวชั่น พลัส  จำกัด จะนำข้อมูลไปให้บุคคลที่ 3 ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

 • ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากลูกค้า
 • เมื่อได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากองค์กรสาธารณะตามข้อบังคับของกฎหมาย
 • เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และการขออนุญาตขจากลูกค้านั้นเป็นไปได้ยาก
 • เมื่อองค์กรสาธารณะต้องการความร่วมมือตามข้อบังคับกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากลูกค้า และสถานการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรสาธารณะ
 1. การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า

ถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือพบการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม สามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้

Customer Service บริษัท  อินโนเวชั่น พลัส  จำกัด โทร 02-962-3351 

 1. การเปลี่ยนแปลง Privacy Policy

บริษัท อินโนเวชั่น พลัส  จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Privacy policy ตามความเหมาะสม